Algemene Voorwaarden


1. Algemeen

Bedankt dat je de website www.HelpInAut.be bezoekt. De toegang tot en/of het gebruik van de website en/of de daarop geplaatste informatie, zoals berichten en/of commentaar, en/of de daarmee verleende diensten impliceert dat je je als bezoeker/gebruiker volledig bewust en geïnformeerd verklaart met alle voorwaarden en beperkingen zoals hierin vermeld en dat je deze integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Vzw HelpInAut behoudt zich het recht om deze voorwaarden steeds zonder kennisgeving te wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website en zullen automatisch van kracht worden na verschijning ervan.

2. Gebruik van de website en de daaraan gekoppelde databank

 1. De website is enkel bestemd voor natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar die een autisme spectrum profiel hebben of in relatie staan tot mensen met dit profiel, en kan enkel worden gebruikt/bezocht na aanvaarding van alle voorwaarden en beperkingen hierin vermeld.
 2. De bezoeker/gebruiker garandeert dat de gegevens die deze meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die de bezoeker/gebruiker daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de bezoeker/gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website.
 3. Op deze website kan men contact opnemen om zich in te schrijven voor een activiteit, om te sponsoren of om zich in te schrijven als vrijwilliger.
 4. De bezoeker/gebruiker van de website is zich ervan bewust en aanvaardt dat vzw HelpInAut steeds en zonder enige kennisgeving:
  - De website en de inhoud ervan automatisch kan updaten en dat de voorwaarden en beperkingen hierin bepaald automatisch daarop van toepassing zullen zijn.
  - De door jou bezorgde inhoud of informatie, die is gepost, geplaatst of verstuurd via de website kan wijzigen of verwijderen volgens de eigen discretionaire beslissing van vzw HelpInAut.
 5. Vzw HelpInAut kan op ieder ogenblik en zonder enige termijn, een gebruiker/bezoeker de toegang en/of het gebruik van de website beletten en verbieden, en dus in artikel 3 verleende licentie herroepen en intrekken, zonder dat hiertegen enig beroep open staat.
 6. Indien een bezoeker/gebruiker van de website meent dat bepaalde informatie onrechtmatig of aanstootgevend is, kan die contact opnemen met vzw HelpInAut via "Contact" op de website of via e-mail: info@HelpInAut.be. In geval van onwettig gedrag van een bezoeker/gebruiker, kunnen de persoonlijke gegevens van die bezoeker/gebruiker doorgegeven worden aan de bevoegde (gerechtelijke) instanties.

3. Intellectuele eigendom

 1. De website, zowel de structuur als de inhoud, zoals, maar niet beperkt tot, teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto's en software zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de website mag niets worden gewijzigd, vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid of gereproduceerd, als metatag op andere websites worden gebruikt of op enige andere wijze worden overgedragen aan derden of daarop gebruiksrechten worden verleend zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke rechthebbende. Zo is het onder meer verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbende informatie van de website of de website zelf op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.
 2. Op geen enkele manier zal er enig (intellectueel) eigendomsrecht vanop de website (of de informatie daarop) aan de bezoeker/gebruiker overgedragen worden.
 3. Elke bezoeker/gebruiker van de website verleent (behoudens andersluidende contractuele afspraken) door het posten, plaatsen of versturen van informatie via de website op alle intellectuele eigendomsrechten op voormelde informatie een overdraagbaar, onherroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht aan vzw HelpInAut en alle bezoekers/gebruikers van de website, wereldwijd, kosteloos en voor de volledige duur van de respectievelijke rechten teneinde op of via de website te worden gebruikt voor het doel van de website op om het even welke exploitatiewijze (zoals het reproduceren, ontwikkelen, opslaan, weergeven, gebruiken, distribueren, publiceren wijzigen, vervaardigen van afgeleide werken, aanpassen, verwijderen enz.). De bezoeker/gebruiker doet hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om het vaderschap op de voormelde informatie door hem op de website geplaatste informatie uit te oefenen. De bezoeker/gebruiker geeft hierbij de uitdrukkelijke toestemming aan vzw HelpInAut om alle wijzigingen uit te voeren, met inbegrip van vernietigingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het normale gebruik van de hierboven vermelde informatie op of via de website. De bezoeker/gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van zijn/haar recht om zich tegen dergelijke wijzigingen te verzetten, tenzij hij/zij aantoont dat zij afbreuk doen aan zijn/haar eer of reputatie.
 4. Iedere gebruiker/bezoeker erkent en garandeert dat hij/zij over de nodige rechten beschikt om de hierboven vermelde licentie te verlenen en vrijwaart vzw HelpInAut voor alle schade die zou ontstaan wegens een (beweerde) inbreuk op de rechten van derden in dit verband. Voor zover als nodig maakt de bezoeker/gebruiker zich sterk dat de respectievelijke rechthebbende bepalingen in dit artikel 3 naleeft.
 5. Volgens de voorwaarden en beperkingen hierin bepaald en voor zover vzw HelpInAut hierover kan beschikken, verleent vzw HelpInAut jou als gebruiker/bezoeker een niet-overdraagbaar, herroepelijk, niet-exclusief gebruiksrecht op alle intellectuele eigendomsrechten op de website om deze wereldwijd, kosteloos en voor de volledige duur van de respectievelijke rechten te gebruiken voor het doel van de website op om het even welke exploitatiewijze.

4. Aansprakelijkheid

 1. Hoewel vzw HelpInAut streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op de website wordt geplaatst, worden de website en de erin vervatte informatie ter beschikking gesteld zonder enige garantie op bv. correctheid of volledigheid. Voor zover de wet het toelaat, kunnen vzw HelpInAut noch haar medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in materiële of immateriële vorm, of enige vorm van nadeel voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot, het gebruik of het bezoek van de website of haar inhoud, ongeacht de specifieke oorzaak van de schade, zoals maar niet beperkt tot:
  - De inhoud op de website, zoals hetgeen door de bezoekers/gebruikers erop is geplaatst. Vzw HelpInAut geeft bijgevolg geen enkele garantie over en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor o.a. de nauwkeurigheid, kwaliteit, regel-, of rechtmatigheid en veiligheid van geplaatste berichten of commentaar of van hetgeen op de website wordt aangeboden of getoond of de geschiktheid voor een bepaald doel.
  - Enige handeling of beslissing die bezoekers/gebruikers via de website of naar aanleiding van het gebruik van de website verrichten.
  - De ononderbroken of voldoende toegang tot of beveiliging van deze website.
  - Enige schade die zou ontstaan als gevolg van het gebruik van de website, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst of verlies van gegevens of schade aan computerapparatuur.
  - De overdracht van virussen, ondanks eventuele veiligheidsmaatregelen.
  - Schade ontstaan door een geval van overmacht.
  - Deze bepaling is, onder meer, van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten.
 2. Vzw HelpInAut kan niet garanderen dat de inhoud van de website, zoals maar niet beperkt tot teksten, tekens, databanken, berichten, gegevens, commentaar, afbeeldingen, benamingen, foto's en software enz., nauwkeurig, waarheidsgetrouw, legaal, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Op om het even welk moment kunnen er onnauwkeurigheden, onrechtmatigheden, onregelmatigheden, weglatingen of informatie die niet up-to-date is zijn. Hiervoor kan vzw HelpInAut, noch zijn medewerkers, aansprakelijk voor worden gesteld. De bezoeker/gebruiker erkent uitdrukkelijk dat voor de inhoud van de website, de aansprakelijkheid uitsluitend rust bij diegene die deze inhoud op de website heeft geplaatst of deze heeft uitgewisseld.
 3. Websites van derden kunnen verwijzingen of links aanmaken of bevatten naar de website. De website kan op haar beurt ook verwijzingen of links bevatten naar externe websites of bronnen die geen eigendom of niet in het beheer zijn van vzw HelpInAut. In geen geval staat vzw HelpInAut garant of kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van deze externe websites en/of hun bronnen of inhoud.
 4. In ieder geval is de eventuele aansprakelijkheid van vzw HelpInAut voor enige schade ten opzichte van de gebruikers/bezoekers van de website of enige derde beperkt tot 2.500 euro.
 5. Vzw HelpInAut behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de website verstrekte informatie te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen of om iemand de toegang of het gebruik van de website te beletten, weigeren of verhinderen.

5. Contact

Indien je vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden hebt, kan je ons altijd contacteren.

6. Geschillen

 1. Door jezelf toegang te verschaffen tot de website, ga je als bezoeker/gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen jou als bezoeker/gebruiker en vzw HelpInAut in verband met deze website exclusief worden beheerst door het Belgische recht.
 2. Elk geschil in verband met deze website behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken Antwerpen, afdeling Antwerpen, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.